Wampiriada Politechnika Gdańska

Statut HDK

STATUT KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI „MŁODZI” POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa Klubu i jego siedziba

 1. Klub przyjmuje nazwę: Klub Honorowych Dawców Krwi „Młodzi” Politechniki Gdańskiej.

Siedzibą Klubu HDK „Młodzi” Politechniki Gdańskiej jest Studenckie Centrum Politechniki Gdańskiej „Bratniak”

ROZDZIAŁ II
Zasady działania Klubu HDK

 1. Klub Honorowych Dawców Krwi, zwany dalej Klubem HDK, jest klubem studenckim zrzeszającym studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Gdańskiej.
 2. Klub prowadzi działalność w roku akademickim, na okres od lipca do września działalność zawiesza się.

ROZDZIAŁ III
Cele i zadania Klubu HDK

Podstawowym celem działania Klubu HDK jest:

 1. Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa.
 2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
 3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu HDK.
 4. Popularyzowanie zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża.
 5. Propagowanie idei pośmiertnego oddawania organów.

Do podstawowych zadań Klubu HDK należą:

 1. Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z placówkami służby krwi.
 2. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.
 3. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe stacji i punktów krwiodawstwa.
 4. Otaczanie należytą troską i opieka członków Klubu HDK oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
 5. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom klubu (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego
  z odznaczeń).
 6. Organizowanie otwartych imprez kulturalno-oświatowych i turystyczno-sportowych dla członków klubu oraz sympatyków ruchu.
 7. Integracja środowisk honorowych dawców krwi.
 8. Organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

ROZDZIAŁ IV
Członkostwo w Klubie HDK

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu HDK może zostać każda osoba wymieniona
  w Rozdziale II pkt. 1, która:
  • wyraziła wolę wstąpienia do Klubu i została przyjęta przez zarząd klubu,
  • zobowiązała się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym,
  • ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu HDK,
  • osoba nie oddająca krwi lecz wspierająca działalność klubu.
 2. Przynależność do Klubu HDK ustaje w przypadku dobrowolnego wystąpienia
  z klubu.
 3. Członkiem honorowym ma prawo zostać członek, który zasłużył się dla Klubu oraz został zatwierdzony przez Zarząd Klubu.
 4. Członek Klubu HDK może być wykluczony z klubu z jednego z następujących powodów:
  • nie uczestniczenia w realizacji zadań klubu,
  • nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał Klubu HDK,
  • działania na szkodę organizacji,
  • pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
 5. Członek Klubu HDK ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  • uczestniczyć w określaniu programów działania Klubu i ich realizacji,
  • korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu HDK.
 6. Członek Klubu HDK ma obowiązek:
  • przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwał Klubu HDK.
  • prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi
   i prawnymi,
  • członek zwyczajny: stosować się do zasad statutu HDK, do regulaminu Klubu, realizować uchwały zarządu Klubu, a w szczególności bezinteresownie oddawać krew o ile sytuacja na to pozwala,
  • przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej

ROZDZIAŁ V
Władze Klubu

 1. Władzami Klubu H DK są:
  • zebranie członków Klubu HDK,
  • zarząd Klubu HDK,
  • komisja rewizyjna.
 2. Zebranie członków Klubu HDK:
  • po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję
   o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi Klubu HDK,
  • uchwala program działania Klubu,
  • wybiera prezesa i pozostałych członków zarządu Klubu (skład od 3 do
   5 osób) oraz komisję rewizyjną,
 3. Zarząd Klubu HDK wybiera ze swojego grona sekretarza, w razie potrzeby wybiera wiceprezesa i, każdorazowo przed akcją zbiórki krwi pod nazwą „Wampiriada”, koordynatora akcji.
 4. Kadencja zarządu Klubu HDK trwa rok.
 5. Zarząd Klubu HDK:
  • wykonuje uchwały zebrania członków Klubu  oraz kieruje Klubem,
  • reprezentuje członków Klubu wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych w porozumieniu z SSPG,
  • współpracuje z władzami Politechniki Gdańskiej oraz placówkami służby krwi
  • zwołuje zebrania członków Klubu,
  • odbywa posiedzenia wg potrzeb ale nie rzadziej niż 6 razy w roku,
  • może podejmować decyzje o wykluczeniu z Klubu,
  • podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu,
  • prowadzi ewidencję członków Klubu (kartotekę), książki protokołów
   i uchwał oraz dokumentację gospodarki materiałami i funduszami Klubu,
  • może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb.
 6. Jeżeli zarząd Klubu HDK nie wykonuje statutowych obowiązków, może być zwołane nadzwyczajne zebranie na pisemny wniosek 1/2 liczby członków Klubu lub komisji rewizyjnej.
 7. Pracą zarządu kieruje prezes, który:
  • zwołuje zebrania i przewodniczy obradom,
  • inicjuje i kieruje całością pracy zarządu Klubu HDK,
  • podejmuje decyzje w imieniu zarządu Klubu między jego posiedzeniami w zakresie określonym przez ten zarząd,
  • ponosi jednoosobową pełną odpowiedzialność za działalność organizacji przed władzami Politechniki Gdańskiej,
  • reprezentuje Klub HDK na zewnątrz.

ROZDZIAŁ VI
Inne postanowienia

 1. Klub HDK posługuje się podłużną pieczątką o następującej treści:

Klub Honorowych Dawców Krwi

„Młodzi”

Politechniki Gdańskiej

80-222 Gdańsk, ul. Siedlicka 4

 1. Prezes Klubu ma prawo używać pieczątki imiennej zatwierdzonej przez zarząd SSPG.
 2. Klub HDK informuje SSPG o prowadzonej działalności w formie rocznych sprawozdań.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

 1. Rozwiązanie klubu HDK może nastąpić w przypadku:
  1. uchwały zebrania członków Klubu,
  2. zmniejszenia liczby członków Klubu poniżej wymaganego minimum
   5-ciu osób,
  3. braku działalności Klubu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

 

 

Status HDK PCK

STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
  Zatwierdzony Uchwałą Nr. 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996 r.

 • Statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanym w dalszym ciągu "Statusem HDK" objęci są honorowi dawcy krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy w celu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka podejmują niezbędne, bezinteresowne działania, zgodnie z podstawowymi zasadami Czerwonego Krzyża, stanowiące najpełniejsze potwierdzenie idei ludzkiego braterstwa.
 • Objęcie Statusem HDK osób, o których mowa w pkt.1 następuje, gdy osoby te oddają bezinteresownie krew lub jej składniki z własnej woli, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, czy to w formie pieniężnej czy też w naturze, które mogłoby być uznane za ekwiwalent pieniężny.
 • Nie są uważane za wynagrodzenie:
  • podawane napoje i posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników,
  • badanie lekarskie wykonywane u honorowego dawcy krwi w celu upewnienia się, że stan zdrowia pozwala mu na donację,
  • opieka nad honorowym dawcą po oddaniu przez niego krwi lub jej składników,
  • usprawiedliwienie ustawowych godzin nieobecności w pracy honorowego dawcy krwi bez utraty wynagrodzenia za te godziny,
  • przedmioty o charakterze propagandowym wręczone honorowemu dawcy krwi,
  • środki uzyskane z Funduszu Pomocy HDK PCK.
 • Przy oddawaniu i pobieraniu krwi i jej składników należy przestrzegać następujących zasad i reguł postępowania:
  • dobrowolność w oddawaniu krwi i jej składników bez wywierania na dawcę presji w jakiejkolwiek postaci,
  • przekazywanie krwi biorcy winno odbywać się anonimowo, z wyjątkiem przypadków szczególnych.
 • Honorowy dawca krwi powinien:
  • dbać o swój stan zdrowia oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia wiedząc jakiemu celowi służy jego działalność i oddawanie krwi,
  • wyróżniać się etyczno-moralną postawą, zasługującą na uznanie społeczne,
  • być rzecznikiem idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża,
  • co najmniej raz w roku bezinteresownie oddawać swoją krew lub jej składniki na rzecz anonimowego biorcy,
  • uprzedzać swego pracodawcę o terminie zamierzonego oddania krwi lub związanego z tym badania lekarskiego,
  • informować lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie przed pobieraniem krwi o wszelkich zauważonych u siebie ujemnych zmianach w stanie zdrowia, oraz chorobach przebytych w okresie poprzedzającym oddawanie krwi, a także przyjmowanych lekach,
  • przestrzegać przepisów dotyczących częstotliwości i ilości oddawania krwi i jej składników,
  • w przypadku zrzeszenia się - przestrzegać postanowień "Regulaminu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK"
  • przestrzegać postanowień niniejszego "Statusu".
 • Honorowemu dawcy krwi przysługuje uprawnienia gwarantowane stosownymi przepisami prawnymi:
  • płatne, usprawiedliwione zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi - na czas i warunkach określonych odrębnymi przepisami,
  • posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi,
  • świadczenie zakładów opieki zdrowotnej otwartej i aptek poza kolejnością
  • bezpłatne leki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zrzeszanie się w klubach HDK PCK na zasadach określonych w "Regulaminie Klubów HDK PCK",
  • możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża
  • możliwość otrzymania odznaczeń państwowych na warunkach określonych w "Zasadach wyróżniania i odznaczania honorowych dawców krwi PCK".
 • Niniejszy Status HDK opracowany został na podstawie "Kodeksu Etycznego Honorowego Krwiodawstwa" aprobowanego przez XXIV Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża, która odbyła się w Manili w 1981 r. oraz Oświadczenia w sprawie etyki ochotniczego-nieodpłatnego dawstwa krwi międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - Genewa sierpień 1990 r.
 • Status niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc Status Honorowego Dawcy Krwi zatwierdzony w Uchwała Nr. 17/94 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14 maja 1994 r.